Przejdz do menu

Przejdz do treści właściwej

Ulti Clocks content
dziennik166x80

Polecane strony

Królewskie elekcje an woli

Pajacyk - głodne dzieci nie myślą  o nauce
Pajacyk - głodne dzieci nie myślą  o nauce

Treść właściwa


Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 50
im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie
na rok szkolny 2015/2016

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

6. Zarządzenie Nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016.

7. Statut Zespołu Szkół nr 117 w Warszawie.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. W roku szkolnym 2015/2016 zaplanowano otwarcie czterech oddziałów specjalistycznych:

a) trzech oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim, z których dwa - z autorskim programem nauczania matematyki;

b) jednego oddziału realizującego program Middle Years Programme Organizacji Matury Międzynarodowej (IBO) z siedzibą w Genewie.

2. Podstawą przyjęcia kandydata do gimnazjum jest spełnienie następujących warunków:

a) uzyskanie kwalifikującego wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych;

b) uzyskanie kwalifikującej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjno-rekrutacyjnym.

3. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów odbędzie się 14 maja 2015 r. o godz. 8:15; wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych odbytego w innej szkole są uznawane w ramach porozumienia dyrektorów gimnazjów warszawskich prowadzących oddziały dwujęzyczne. Porozumienie to stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Na podstawie wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych grupa kandydatów o najwyższych wynikach zostanie zakwalifikowana do dalszej rekrutacji.

5. Na podstawie osiągnięć kandydatów, uzyskanych podczas nauki w szkole podstawowej, wpisanych na świadectwie szkolnym, w rekrutacji zgodnie z kryteriami przyznawania punktów wyłonione zostaną osoby zakwalifikowane do przyjęcia do Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50.

6. Laureaci konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych dla gimnazjów organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i inne kuratoria przyjmowani są do Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 z pominięciem procedury rekrutacyjno-kwalifikacyjnej (otrzymują maksymalną liczbę punktów rekrutacyjnych).

7. Rekrutacja do szkoły odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji do gimnazjów prowadzonych przez m. st. Warszawa.

§ 2
Szkolna Komisja Rekrutacyjna

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa regulamin Komisji oraz zadania członków.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

a) podaje informacje o warunkach rekrutacji;

b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w zasadach rekrutacji;

c) ustala minimalną wymaganą liczbę punktów ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych kwalifikującą do dalszej rekrutacji;

d) ustala minimalną wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym;

e) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;

f) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły;

g) podaje informację o wolnych miejscach w szkole;

h) sporządza protokoły z postępowania rekrutacyjnego.

3. Wszelkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

§ 3
Terminarz i wymagane dokumenty

od 13 kwietnia do 8 maja 2015 r.

Kandydat dostarcza do sekretariatu szkoły:

- podanie o przyjęcie do szkoły (formularz dostępny w internetowym systemie rekrutacji);

- zgłoszenie kandydata (ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu szkoły);

- 1 fotografię.

14 maja 2015 r. (godz. 8:15)

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – test predyspozycji językowych.

19 maja 2015 r. (godz. 15:00)

Ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

od 22 czerwca do 24 czerwca 2015 r. (do godz. 16:00)

Kandydat może dokonać zmiany wyboru preferowanej szkoły.

do 1 lipca 2015 r. (do godz. 15:00)

(tylko osoby zakwalifikowane do dalszej rekrutacji)

Kandydat dostarcza do sekretariatu szkoły:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

- kopię aktu urodzenia;

- 2 fotografie.

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

8 lipca 2015 r. (od godz. 14:00)

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50.

§ 4
Kryteria przyznawania punktów w rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200, w tym:

100 punktów za wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych;

50 punktów za sprawdzian po szkole podstawowej;

30 punktów za oceny na świadectwie;

10 punktów za tytuł finalisty konkursu kuratoryjnego;

6 punktów za średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (do trzech miejsc po przecinku)

2 punkty za ocenę zachowania: wzorową lub bardzo dobrą;

1 punkt za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

1 punkt za wolontariat lub inne działania społeczne.

2. Kandydat może otrzymać z każdej części sprawdzianu maksymalnie 100% (1% = 1 punkt). Punkty za sprawdzian po szkole podstawowej przyznaje się według następującego przeliczenia:

- wynik sprawdzianu  - część ogólna - mnożnik 0,2;

wynik sprawdzianu  - język polski - mnożnik 0,1;

wynik sprawdzianu  - matematyka - mnożnik 0,1;

wynik sprawdzianu  - język obcy nowożytny - mnożnik 0,1.

3. Oceny z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody oraz języka obcego są przeliczane na punkty według następującej skali:

- ocena: celujący – 6 pkt;

- ocena: bardzo dobry – 5 pkt;

- ocena: dobry – 3 pkt;

- ocena: dostateczny – 1 pkt;

- ocena: dopuszczający – 0 pkt.

4. Finalista kilku konkursów kuratoryjnych otrzymuje 10 punktów.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego kryterium decydujacym jest wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

§ 5
Procedury odwoławcze

1. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych, rodzic kandydata może wystąpić́ do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50.

2. Uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę̨ punktów, którą̨ kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (predyspozycji językowych) uzyskane w innej szkole są uznawane w procesie rekrutacji do Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 w rmach porozumienia dyrektorów szkół.

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym przysługuje kandydatowi z wyższą liczbą puktów za sprawdzian predyspozycji językowych.

3. W przypadkach nierozstrzygniętych decyzje podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

4. Dokumenty (oryginały świadectw) osób przyjętych do innej szkoły objętej systemem rekrutacji zostaną przekazane Dyrektorowi tej szkoły, o ile rodzice (opiekunowie prawni) kandydata wyrażą w podaniu zgodę na takie przekazanie.

3. Dokumenty (oryginały świadectw) pozostałych osób nieprzyjętych do szkoły odbierają rodzice (opiekunowie prawni) kandydata w godzinach pracy sekretariatu (dni powszednie w godzinach 10:00 – 14:00).

Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dyrektor Szkoły

Justyna Matejczyk

Załącznik:

Porozumienie w sprawie współdziałania szkół gimnazjalnych z oddziałami dwujęzycznymi w procesie rekrutacji 2015/2016 w m. st. Warszawie.