Przejdz do menu

Przejdz do treści właściwej

Ulti Clocks content
dziennik166x80

Polecane strony

Królewskie elekcje an woli

Pajacyk - głodne dzieci nie myślą  o nauce
Pajacyk - głodne dzieci nie myślą  o nauce

Treść właściwa


Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 50
im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie
na rok szkolny 2014/2015

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

7. Zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2014/2015.

8. Statut Zespołu Szkół nr 117 w Warszawie.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano otwarcie trzech oddziałów specjalistycznych:

a) dwóch oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim, z których jeden z autorskim programem nauczania matematyki;

b) jednego oddziału dwujęzycznego realizującego program Middle Years Programme Organizacji Matury Międzynarodowej (IBO) z siedzibą w Genewie.

2. Podstawą przyjęcia kandydata do gimnazjum jest spełnienie następujących warunków:

a) uzyskanie kwalifikującego wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (etap I);

b) uzyskanie kwalifikującej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjno-rekrutacyjnym (etap II).

3. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów odbędzie się 13 maja 2014 r. o godz. 8:00; wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych odbytego w innej szkole są uznawane w ramach porozumienia dyrektorów gimnazjów prowadzących oddziały dwujęzyczne w Warszawie.

4. Na podstawie wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych grupa kandydatów o najwyższych wynikach zostanie zakwalifikowana do II etapu rekrutacji.

5. Na podstawie osiągnięć kandydatów, uzyskanych podczas nauki w szkole podstawowej, w II etapie rekrutacji zgodnie z kryteriami przyznawania punktów wyłonione zostaną osoby zakwalifikowane do przyjęcia do Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50.

6. Laureaci konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, laureaci oraz finaliści konkursów przedmiotowych dla gimnazjów organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i inne kuratoria przyjmowani są do Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 z pominięciem procedury rekrutacyjno-kwalifikacyjnej (otrzymują maksymalną liczbę punktów rekrutacyjnych).

7. Rekrutacja do szkoły odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji do gimnazjów prowadzonych przez m. st. Warszawa.

§ 2
Szkolna Komisja Rekrutacyjna

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa regulamin Komisji oraz zadania członków.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

a) podaje informacje o warunkach rekrutacji;

b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w zasadach rekrutacji;

c) ustala minimalną wymaganą liczbę punktów ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych kwalifikującą do II etapu rekrutacji;

d) ustala minimalną wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym;

e) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;

f) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły;

g) podaje informację o wolnych miejscach w szkole;

h) sporządza protokoły z postępowania rekrutacyjnego.

3. Wszelkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

§ 3
Terminarz i wymagane dokumenty

od 15 kwietnia do 9 maja 2014 r.

Kandydat dostarcza do sekretariatu szkoły:

- podanie o przyjęcie do szkoły (formularz dostępny w internetowym systemie rekrutacji);

- zgłoszenie kandydata (ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu szkoły).

13 maja 2014 r. (godz. 8:00)

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – test predyspozycji językowych.

16 maja 2014 r. (do godz. 16:00)

Ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

od 23 czerwca do 25 czerwca 2014 r. (do godz. 16:00)

Kandydat może dokonać zmiany wyboru preferowanej szkoły.

do 2 lipca 2014 r. (do godz. 15:00)

(tylko osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji)

Kandydat dostarcza do sekretariatu szkoły:

- oryginał/kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał/kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

- oryginały lub kopie innych zaświadczeń, dyplomów;

- kopię aktu urodzenia;

- 2 fotografie.

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

7 lipca 2014 r. (po godz. 13:00)

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50.

8 lipca 2014 r. (do godz. 15:00)

Kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do gimnazjum poprzez złożenie w nim oryginałów wymaganych dokumentów (nie dotyczy kandydatów, którzy złożyli oryginały na wcześniejszym etapie).

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów w terminie (tj. niepotwierdzenia woli uczęszczania do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do tego gimnazjum.

9 lipca 2014 r. (do godz. 14:00)

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50.

§ 4
Kryteria przyznawania punktów w drugim etapie rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200, w tym:

100 punktów za wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych;

40 punktów za sprawdzian po szkole podstawowej;

25 punktów za oceny na świadectwie;

19 punktów za osiągnięcia edukacyjne;

10 punktów za tytuł finalisty konkursu kuratoryjnego;

2 punkty za ocenę zachowania: wzorową lub bardzo dobrą;

2 punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

2 punkty za wolontariat lub inne działania społeczne.

2. Oceny z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody oraz języka obcego są przeliczane na punkty według następującej skali:

- ocena: bardzo dobry, celujący – 5 pkt;

- ocena: dobry – 3 pkt;

- ocena: dostateczny – 1 pkt;

- ocena: dopuszczający – 0 pkt.

3. Liczbę punktów rekrutacyjnych za osiągnięcia edukacyjne ustala się według następujących zasad:

- 5 punktów za wynik bardzo dobry, tytuł finalisty lub laureata osiągnięty w konkursach wiedzy na szczeblu co najmniej dzielnicy, egzaminy: PET, KET, FCE; maksymalnie można przyznać 10 punktów;

- 3 punkty za wynik bardzo dobry, tytuł finalisty lub laureata, miejsce 1-3, osiągnięte w konkursach artystycznych lub sportowych na szczeblu co najmniej dzielnicy; maksymalnie można przyznać 9 punktów.

4. Finalista kilku konkursów kuratoryjnych otrzymuje 10 punktów.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są̨ brane pod uwagę̨ łącznie kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(zgodnie z definicjami podanymi w art. 20b ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).

§ 5
Procedury odwoławcze

1. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych, rodzic kandydata może wystąpić́ do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50.

2. Uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę̨ punktów, którą̨ kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (predyspozycji językowych) uzyskane w innej szkole są uznawane w procesie rekrutacji do Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50.

2. Dokumenty (oryginały świadectw) osób przyjętych do innej szkoły objętej systemem rekrutacji zostaną przekazane Dyrektorowi tej szkoły o ile rodzice (opiekunowie prawni) kandydata wyrażą w podaniu zgodę na takie przekazanie.

3. Dokumenty (oryginały świadectw) pozostałych osób nieprzyjętych do szkoły odbierają rodzice (opiekunowie prawni) kandydata w godzinach pracy sekretariatu (dni powszednie w godzinach 10:00 – 14:00).

Warszawa, 28 lutego 2014 r.

Dyrektor Szkoły

/ – / Justyna Matejczyk